ПРОЕКТИ и НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

ПРОЕКТИ и НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

ПРОЕКТИ и НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

На 06.11.2017г. стартира ПРОЕКТ ''ТВОЯТ ЧАС''.

Проект  BG05M2OP001-2.011 "ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ" в ОУ  "Реджеб Кюпчу" с. Сини рид за учебната 2019/2020 г.

Дейност 6 на проект BG05M2OP001-2.012-0001" ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН" за 2019/2020 г.

Проект BG05M 20P001-5.001-001"Равен достъп до училищно образование  в условия на кризи", финансиран от Oперативна програма" Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове