Административни услуги

Административни услуги

1. Преместване на ученици в държавни и в общински училища.

Файл "Информация за приемане и преместване"

Файл "Заявление за издаване на удостоверение за преместване"

2.Издаване на удостоверение за валидиране на компетентностите в съответсвие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Файл "Информация за валидиране"

Файл "Заявление за валидиране на компетентностите"

 

3.Издаване на заповед за признаване или отказ за завършен период или клас за класовете от I до VI в училища на чужда държава.

Файл  "Информация - признаване от чужбина"

 

4.Издаване на дубликат на документ за завършен клас,етап или степен на образование - Удостоверение и Свидетелства.

Файл "Информация дубликати"

Файл "Заявление за дубликат"